Nhận hồ sơ học bổng 2015-2016 đến hết ngày 22-11-2015

Quỹ Vượt Khó bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng cho năm học 2014-2015. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 22/11/2015.

 Tiêu chuẩn xét chọn:

-Sinh viên từ năm 1 đến năm 4 hiện đang học tập tại Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

-Hoàn cảnh gia đình khó khăn

-Cá nhân có nhiều nỗ lực trong cuộc sống, tư cách đạo đức tốt, tinh thần học tập tốt

-Chưa từng nhận học bổng hỗ trợ nào trong năm học 2015 - 2016

Hồ sơ xét duyệt học bổng: (bắt buộc SV nộp đầy đủ các yêu cầu)

-Sinh viên xem thông tin và các biểu mẫu tại Website Quỹ Vượt Khó http://www.quyvuotkho.org/index.php/vn/hoc-bong/ho-so

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến ngày 22/11/2015 

-Ứng viên scan và gửi hồ sơ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

-Tiêu đề email ghi: QVK2016-HoVaTenMSSV (Ví dụ: QVK2016-NguyenVanA1415xxx)  

Thời gian phỏng vấn: 

-Các hồ sơ hợp lệ sẽ được mời phỏng vấn vào ngày 28/11/2015, khi đi các ứng viên mang theo hồ sơ bản chính và 02 ảnh cá nhân (3x4)  

-Kết quả xét chọn sẽ được niêm yết tại Khoa và thông báo đến sinh viên thông qua thông tin liên lạc của hồ sơ cá nhân.  

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua email: BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ VƯỢT KHÓ tại  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.