Feature4

Học bổng Hỗ Trợ

Học bổng Hỗ trợ hướng đến việc hỗ trợ kịp thời cho các bạn là sinh viên Khoa Sinh của trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM, từ năm 1 đến năm 4, có hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất (vì lý do sức khỏe, thiên tai, ...) khiến kinh tế gia đình bị ảnh hưởng và các bạn bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc học.