Liên hệ Quỹ Vượt Khó

Mọi sự yêu cầu, góp ý hay đóng góp cho việc tổ chức điều hành hay hoạt động nhằm duy trì và phát triển của Học Bổng Vượt Khó luôn đựơc hoan nghênh, tiếp thu và đúc kết để dần hoàn thiện.

Quý vị có thể sử liên hệ trực tiếp với Ban Điều Hành Quỹ Vượt Khó qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin cám ơn