Danh sách sinh viên nhận học bổng năm 2012

STT MSSV Họ Tên   Loại học bổng Số tiền
1 915205 Huỳnh Thanh Hương VK Đặc biệt 5,000,000
2 915412 Đoàn Minh Quân VK Đặc biệt 5,000,000
3 918588 Vũ Anh Tùng VK Đặc biệt 5,000,000
4 915588 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết VK Đặc biệt 5,000,000
5 915624 VK Đặc biệt 5,000,000
6 915038 Huỳnh Lê T. Ngọc Bích Vượt khó 3,000,000
7 915045 Nguyễn Thị Cảnh Vượt khó 3,000,000
8 915175 Tạ Thị Ngọc Hồng Vượt khó 3,000,000
9 918246 Đỗ Thị Linh Vượt khó 3,000,000
10 915301 Nguyễn Thị Vượt khó 3,000,000
11 915326 Phạm Triều Nghi Vượt khó 3,000,000
12 1018316 Huỳnh Thị Kim Phương Vượt khó 3,000,000
13 1015352 Mai Thị Phượng Vượt khó 3,000,000
14 918525 Đặng Thị Huyền Trang Vượt khó 3,000,000
15 915601 Báo Anh Ty Vượt khó 3,000,000
16 918599 Huỳnh Quốc Việt Vượt khó 3,000,000
17 1015645 Nguyễn Quốc Dũng Đồng hành 3,000,000
18 1018179 Lê Văn Khánh Đồng hành 3,000,000
19 1215537 Nguyễn Thị Lắm Đồng hành 3,000,000
20 915753 Nguyễn Thị Mừng Đồng hành 3,000,000
21 1015843 Nguyễn Thị Thu Thảo Đồng hành 3,000,000
22 915026 Phạm Việt An Hỗ trợ 2,000,000
23 918020 Lê Thị Phương An Hỗ trợ 2,000,000
24 1018147 Lê Thị Kim Hòa Hỗ trợ 2,000,000
25 918238 Phạm Thị Kim Hỗ trợ 2,000,000
26 1015317 Hồ Tính Nhiệm Hỗ trợ 2,000,000
27 1015484 Võ Thị Hồng Tiên Hỗ trợ 2,000,000
28 1018903 Lê Văn Trình Hỗ trợ 2,000,000
29 1215422 Trương Thanh Trúc Hỗ trợ 2,000,000
        Tổng cộng 89,000,000

Các bạn SV nhận học bổng Vượt Khó Đặc BiệtCác bạn SV nhận học bổng Vượt Khó Đặc Biệt

Các bạn SV nhận học bổng Vượt Khó Đồng HànhCác bạn SV nhận học bổng Vượt Khó Đồng Hành

Các bạn SV nhận học bổng học bổng Vượt Khó Các bạn SV nhận học bổng học bổng Vượt Khó

Các bạn SV nhận học bổng Hỗ TrợCác bạn SV nhận học bổng Hỗ Trợ